Στοχοθεσία – Αποδοτικότητα

Οι υπηρεσίες στοχοθεσίας και αποδοτικότητας της JPV solutions περιλαμβάνουν:

• Διατύπωση, καθοδήγηση, καταγραφή προορισμού της επιχείρησης και κατανόηση επιδιωκόμενων στόχων.
• Θέσπιση Στρατηγικών Στόχων από διαφορετικές οπτικές γωνίες
– των οικονομικών πόρων
– των πολιτών-πελατών
– των εσωτερικών διαδικασιών
– της μάθησης και συνεχούς βελτίωσης.
• Καθορισμός δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.
• Εκθέσεις απολογισμού δράσης και αποτελεσμάτων.
• Reporting & Budgeting Ιδιωτικών Ομίλων.