Λογιστικά – Φορολογικά – Φοροτεχνικά

Οι υπηρεσίες λογιστικής – φορολογικής και φοροτεχνικής της JPV solutions, περιλαμβάνουν

  1. Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
  2. Καταγραφή, μελέτη και δημιουργία φακέλων ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)
  3. Αναφορές αποτιμήσεις Επιχειρήσεων
  4. Φορολογικές Συμβουλές και Φορολογικός Σχεδιασμός (tax planning)
  5. Συμβουλευτική Υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα εργατικής νομοθεσίας
  6. Συμβουλευτική Υποστήριξη και καθοδήγηση στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
  7. Έλεγχος διαδικασιών λογιστηρίου
  8. Μελέτη και ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
  9. Εξειδικευμένους Φορολογικούς Ελέγχους