Οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και ανάλυσης κινδύνου της JPV solutions περιλαμβάνουν:

• Αναγνώριση, εστίαση και διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων.
• Διαχειριστικοί – Οικονομικοί Έλεγχοι.
• Έλεγχοι για εξεύρεση απάτης.
• Έλεγχοι πληροφοριακών συστημάτων.
• Οργάνωση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
• Έλεγχος και συμμόρφωση σύμφωνα με την Εταιρική Διακυβέρνηση.
• Αξιολόγηση οργανωτικής δομής της επιχείρησης.
• Αξιολόγηση και θέσπιση στρατηγικής και στόχων.
• Καταγραφή περιγραφών θέσεων εργασίας.
• Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας υπάρχων συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.
• Έλεγχος συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔΤΕ 2577, MIFID, AML, BASEL, SOX Act 404, Solvency).