Ελεγκτικές Υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών

Οι υπηρεσίες ορκωτών λογιστών – ελεγκτών της JPV solutions περιλαμβάνουν:

• Υπηρεσίες Τακτικού Ελέγχου και φορολογικού ελέγχου.
• Επισκόπηση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
• Ειδικοί Έλεγχοι (Due Diligence).
• Διαχειριστικοί Έλεγχοι.
• Έλεγχοι για συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά προγράμματα.
• Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης.