Γενική Συμβουλευτική

Οι υπηρεσίες γενικής συμβουλευτικής της JPV solutions περιλαμβάνουν

• Συμβουλευτική για τη διαμόρφωση των εσωτερικών διαδικασιών Διοίκησης και Οργάνωσης, μέσω της εκπόνησης κατάλληλων μελετών αναδιοργάνωσης.
• Συμβουλευτική σε θέματα Διοίκησης
• Αποτελεσματικότερη άσκηση διοίκησης με την παροχή συστημάτων ελέγχου.
• Στρατηγική ανάπτυξη Ιδιωτικών Οργανισμών.
• Υπηρεσίες συμβουλών επιχειρηματικότητας για νέους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
• Υπηρεσίες Συστάσεως Επιχειρήσεων στο εξωτερικό.